header

ĐIỆN THOẠI / PHONE / FAX:
- Điện thoại cho Mõ / Please call us: (818) 884-8271
- Hoặc gởi Fax về số / or fax to us: (818) 887-1765
Xin lưu ý: Nếu quý vị đặt rao vặt bằng điện thoại hoặc /fax, xin quý vị thanh toán bằng thẻ tín dụng. Xin cám ơn.
- If you place your ads order by phone or fax, please pay with the credit card only. Thank you.

THƯ THƯỜNG / STANDARD MAIL:
Xin quý vị nhấn nút dưới đây để tải xuống (download) mẫu đặt rao vặt, điền vào và gởi về địa chỉ: Please click the the button below to download the order form, print, fill in, and send to:
7138 Shoup Avenue, suite B4 Canoga Park, CA 91307.

Mẫu Đơn/Order Form

slides

- Liên Lạc Trực Tuyến:
- Contact us online:
- Gởi Điện Thư/Email Us:
monamcali@yahoo.com